Mededeling van curator mr. Maria van 22 juli 2016

Banco Maracaibo N.V.
July 12, 2016
Comunicado del síndico la señora abogada Maria del 22 de julio 2016
July 22, 2016

Het faillissement van Banco Maracaibo N.V. is in 1994 uitgesproken. Tot curatoren in het faillissement werden aangesteld de heer Eric L. Garcia en, twee maanden later, mr. Robert E. Blaauw.

Bij beschikking van de rechter-commissaris van 11 juli 2016 is mr. Valerie P. Maria als curator aan de beide andere curatoren toegevoegd.

Op 12 juli 2016 heeft de heer Garcia per e-mail aan de rechter-commissaris een rekeningafschrift van MCB-bank gestuurd, waaruit moest blijken dat het gehele boedeltegoed van ruim USD 11 miljoen op de faillissementsrekening bij die bank stond. Bij beschikking van diezelfde dag heeft de rechter-commissaris vervolgens het verzoek van mr. Blaauw om te worden ontslagen als curator ingewilligd.

De nieuwe curator, mr. Maria, heeft na navraag bij MCB geconstateerd dat het op het rekeningafschrift vermelde bedrag van USD 11.054.804,52 bij MCB niet bekend is en dat in werkelijkheid slechts enkele duizenden dollars op de faillissementsrekening staan. Nader onderzoek leidde tot het sterke vermoeden dat het door de heer Garcia aan de rechter-commissaris verzonden rekeningafschrift een vervalsing betrof.

Op 18 juli 2016 heeft mr. Maria in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo strafrechtelijke aangifte gedaan tegen de heer Garcia wegens verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte. De aangifte ziet mede op een vermoedelijk vervalst bankstuk dat de heer Garcia in april 2016 aan de rechter-commissaris heeft toegezonden, en op het openbaar faillissementsverslag van 1 oktober 2015. In dat verslag, dat hieronder op deze webpagina is opgenomen, wordt bericht dat de tot de boedel behorende gelden – beschikbaar voor uitdeling aan de schuldeisers van Banco Maracaibo – onder meer bestaan uit een termijndeposito bij MCB van USD 11.026.930,89. Een dergelijk deposito blijkt er niet te zijn geweest.

Recentelijk heeft het Openbaar Ministerie mr. Maria bericht dat de heer Garcia is aangehouden en zal worden gehoord. Over die aanhouding is ook in de media bericht. 

Mr. Maria onderzoekt nu de stappen die genomen kunnen worden om schade voor de bijna 1.500 Venezolaanse rekeninghouders van Banco Maracaibo en haar overige schuldeisers zoveel mogelijk te beperken.  Daarbij gaat het in de eerste plaats om het traceren van de tot de faillissementsboedel behorende gelden. Onderwerp van onderzoek is ook de periode dat dhr Garcia het geld ogenschijnlijk verduisterd heeft.

Via deze webpagina zullen de schuldeisers en andere belanghebbenden op de hoogte worden gehouden.