DIENSTEN


DIENSTEN

Out-House Legal Counsel Service

Door middel van deze service kunnen bedrijven en organisaties die om de een of andere reden geen juridische afdeling hebben, een op hun behoefte toegesneden juridische bijstand krijgen die gericht is op het gevraagd en ongevraagd verlenen van juridische bijstand ter beheersing van hun juridische risico’s. Onder de juridische bijstand valt advisering, het opstellen van juridische documenten en het ontwikkelen en verzorgen van in-house trainingen voor het personeel. Uitganspunt bij het verlenen van deze service is dat wij enkele uren of dagen fysiek aanwezig zullen zijn bij uw bedrijf of organisatie om uw bedrijf of organisatie, processen en mensen te leren kennen.

In het geval uw bedrijf of organisatie betrokken raakt bij een juridische procedure of een juridische procedure wenst te starten, kunnen wij uw bedrijf of organisatie ook in die fase bijstaan.

Wij verlenen ook bijstand aan bedrijven of organisaties die over een juridische afdeling beschikken, maar behoefte hebben aan gekwalificeerd personeel om de afdeling tijdelijk te versterken of een special project uit te voeren.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak. Door de opzet van ons kantoor zijn we zeer flexibel en kunnen we na het inventariseren van de behoeftes van uw bedrijf of organisatie en het beschikbaar budget een op maat toegesneden service aanbieden.


DIENSTEN

Advocaatwerkzaamheden

VPM LAW verleent ook reguliere advocaatwerkzaamheden, zoals het eenmalig opstellen en doornemen van overeenkomsten en andere juridische documenten, het begeleiden tijdens onderhandelingen en het procederen. Door de kennis en ervaring die Valerie gedurende haar carrière heeft opgedaan heeft zij een unieke kijk ontwikkeld met betrekking tot de strategie die gevolgd moet worden tijdens een gerechtelijke procedure.


DIENSTEN

Alternatieve geschillenbeslechting

VPM LAW is ook uw uitkomst als u op zoek bent naar een mediator, arbiter voor een arbitrageprocedure of een onafhankelijke en onpartijdige derde om een bindend-advies of een niet-bindend advies te verlenen.

Mediation
Mediation is een professionele vorm van bemiddeling waarbij de partijen die een conflict hebben de gelegenheid krijgen om weer met elkaar in gesprek te komen om samen de beslissingen te nemen die nodig zijn om het conflict te hanteren en eventueel op te lossen. Dit proces wordt begeleid door een mediator. Bij mediation ligt de nadruk niet op de juridische aspecten van het geschil maar meer op de belangen en behoeften van de partijen. Bij andere wijzen van geschillenbeslechting komen deze aspecten niet (genoeg) aan bod. Een van de vele voordelen van mediation is dat een zaak snel kan worden opgelost, waardoor het in veel gevallen goedkoper is.

Arbitrage
"Arbitrage is de wettelijk erkende vorm van geprivatiseerde rechtspraak, die vrijwel overal ter wereld met succes wordt toegepast. Gewone gerechtelijke procedures kunnen omslachtig en tijdrovend zijn en het kan jaren duren voordat men een onherroepelijke uitspraak heeft. Dit is meestal het gevolg van de formele termijnen, de vele processuele verwikkelingen, hoger beroep en cassatie. Arbitrage daarentegen is, op een enkele uitzondering na, vormvrij en hoger beroep is in beginsel uitgesloten. Een arbitraal geding leidt dan ook meestal binnen enkele maanden tot een bindende eindbeslissing, die zonodig kan worden ten uitvoer gelegd met behulp van een eenvoudig te verkrijgen exequatur. Bij arbitrage kunnen de partijen ook zelf beslissen wie hun geschil zal berechten. Zij benoemen zelf de arbiter of arbiters die zij vertrouwen en die zij het meest deskundig achten. (…)"

Bindend advies
"Bindend advies lijkt veel op arbitrage. Ook hier zoeken de partijen zelf een of meer personen aan om in hun geschil te beslissen. Dat gebeurt dan niet bij arbitraal ‘vonnis’, maar in de vorm van een advies. Dit advies is echter wel bindend en de partijen zijn tegenover elkaar verplicht om dat advies op te volgen. Indien een van de partijen dat niet doet, zal de ander in een gerechtelijke procedure nakoming van het bindend advies kunnen vorderen. Doorgaans is dit een eenvoudige procedure, waarin niet meer inhoudelijk op het onderliggende geschil kan worden ingegaan.” (bron: Arbitrage en mediation regels van het Arbitrage instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba)

Niet-bindend advies
Ook bij een niet-bindend advies leggen partijen hun geschil voor aan een onafhankelijke derde, niet zijnde een rechter. Het verschil met een bindend advies is dat de partijen bij een niet-bindend advies op voorhand niet de verplichting aangaan om het advies daadwerkelijk na te komen. Deze vorm van geschilbeslechting is zeer laagdrempelig. De procedure wordt door partijen in overleg met de niet-bindend adviseur vastgesteld. Partijen hoeven tijdens deze procedure niet door een advocaat te worden bijgestaan. Afhankelijk van de procedure die samen met de partijen is vastgesteld kan het geschil relatief snel, eenvoudig en goedkoop worden afgewikkeld. Partijen krijgen doormiddel van deze procedure een beter inzicht in de haalbaarheid van hun eigen standpunten in een eventuele procedure. Door af te spreken dat het niet-bindend advies vertrouwelijk blijft, behouden partijen hun autonomie.
parallax background

Neem contact met
ons op.


START NU